licencje.polsat.pl

Polityka prywatności

Telewizja Polsat Sp. z o.o. jako administrator danych, na podstawie art. 36a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, ze zm.), powołał administratora bezpieczeństwa informacji, który prowadzi rejestr zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych. Administrator bezpieczeństwa informacji udostępnia rejestr do przeglądania na stanowisku dostępowym 
w systemie informatycznym administratora danych znajdującym się w siedzibie Telewizji Polsat Sp. z o.o. 
w Warszawie przy ul. Ostrobramskiej 77, 04-175 Warszawa oraz działającej na zlecenie Telewizji Polsat firmy Cyfrowy Polsat S.A w Warszawie przy ul. Łubinowej 4a, 03-878 Warszawa Przeglądanie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych należy zgłosić do administratora bezpieczeństwa informacji na adres e-mail: mchilmanowicz@polsat.com.pl

Cel dokumentu

Niniejszy dokument zawiera informacje dotyczące gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych 
o użytkownikach.

Gromadzenie i przetwarzanie danych

Dane osobowe będą przetwarzane przez Cyfrowy Polsat na rzecz Telewizji Polsat Sp. z o.o. wyłącznie w celu świadczenia usług w ramach strony licencje.polsat.pl, w tym drogą elektroniczną lub nawiązania z Państwem kontaktu w celu przystąpienia do świadczenia powyższych usług. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych może uniemożliwić kontakt z Państwem lub świadczenie usług przez Telewizję Polsat Sp. z o.o. Przetwarzanie Państwa danych osobowych wymaga udzielenia przez Państwa zgody, na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 
z późn. zm.) ("Ustawa"). Podanie danych osobowych wskazanych przy składaniu zamówienia jest niezbędne w celu uzyskania pełnego dostępu do oferty, a także dokonywania płatności. Podczas wizyty użytkownika w ramach strony licencje.polsat.pl, automatycznie zbierane są dane dotyczące adresu IP, nazwy domeny, typu przeglądarki, typu systemu operacyjnego Strona licencje.polsat.pl używa narzędzi analitycznych, które pomagają nam określić sposób korzystania użytkowników z naszych stron. Celem powyższego jest ciągłe udoskonalanie działania serwisu. Narzędzia te wykorzystują min. pliki cookies. Dowiedz się więcej o polityce cookies w ramach strony licencje.polsat.pl - Polityka cookies

Dane zbierane przy rejestracji konta

W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego należy podać adres e-mail oraz hasło, które są niezbędne 
w procesie identyfikacji użytkowników oraz umożliwiają dokonanie zakupu zezwoleń na publiczne odtwarzanie przez użytkownika.

Dane podawane przy płatnościach

Podczas dokonywania płatności kartą za wybrany produkt konieczne jest podanie swojego imienia i nazwiska, 
a także danych karty kredytowej (numer, data ważności, kod CVV2/CVC2). Wynika to z pełnej integracji 
z platformą płatności elektronicznych Dotpay. Podczas dokonywania płatności przelewem konieczne jest podanie danych wymaganych przez operatora płatności. Administratorem danych osobowych podanych w procesie płatności jest operator użytego systemu płatności, 
w związku z tym zasady postępowania z danymi podawanymi w trakcie zakupu będą regulować dokumenty partnerów (regulaminy korzystania z usług, polityki prywatności). Wykorzystywanie danych Dane użytkowników wykorzystywane są w celu: umożliwienia dostępu do oferty, zawierania umów 
i dokonywania płatności, podniesienia jakości świadczonych usług, umożliwienia kontaktu z użytkownikiem, prowadzenia działań marketingowych lub promocyjnych produktów własnych przez Telewizję Polsat Sp. z o.o.
i Cyfrowy Polsat S.A. pod warunkiem wyrażenia zgody przez użytkownika na tego typu działania. Co do zasady Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników z wyjątkiem Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie i w celu niezbędnym do wykonania umowy/umów zawartych za pośrednictwem strony licencje.polsat.pl.. Wyjątek stanowią również przypadki, gdy użytkownik wyrazi na to zgodę lub odbędzie się to na żądanie uprawnionych organów. Administrator może ujawniać zbiorcze zestawienia statystyczne, jednak dane te nie stanowią danych osobowych i nie pozwalają na identyfikację poszczególnych użytkowników.

Kontakt z użytkownikiem

Administrator może kontaktować się z użytkownikiem za pomocą poczty e-mail, a także telefonicznie. Informacje otrzymywane od Administratora mogą mieć charakter informacyjny (np. odpowiedź na zadane pytanie, informacja o dokonanej płatności), a także marketingowy dotyczący produktów własnych przez Telewizję Polsat Sp. z o.o. i Cyfrowy Polsat S.A. (jeśli użytkownik wyraził na to zgodę). 


Zmiana danych osobowych

Zmiana lub usuwanie danych podanych w w trakcie zawierania umowy z Telewizją Polsat Sp. z o.o. nie jest możliwa. Użytkownik nie ma również możliwości zmiany lub usunięcia danych zbieranych automatycznie (adresu IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego). Na podstawie Ustawy, użytkownikowi przysługuje i prawo do wglądu w podane osobiście dane osobowe oraz do ich poprawiania. W celu uzasadnionego czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia użytkownika z bazy danych Telewizji Polsat Sp. z o.o. prosimy o kontakt na adres e-mail: licencjesportowe@polsat.com.pl Wyrażenie przez użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych w celach marketingowych i handlowych jest całkowicie dobrowolne.

Zabezpieczenie danych pobieranych od użytkowników

W celu ochrony danych osobowych użytkownika, ich przetwarzanie odbywać się będzie na zasadach właściwych dla poziomu "wysoki" zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024). W szczególności, przesyłanie danych osobowych w sieci publicznej następować będzie przy użyciu szyfrowania HTTPS. Ponadto, w celu zabezpieczenia systemu informatycznego Cyfrowego Polsatu przed dostępem nieuprawnionych osób trzecich, chroniony jest on specjalistycznymi systemami bezpieczeństwa wystawionymi na styku z siecią Internet. Proces autoryzacji (logowania) do strony licencje.polsat.pl, a także formularz rejestracyjny zabezpieczone są za pomocą protokołu SSL, który zapewnia ochronę transmisji danych. Administrator dokłada wszelkich starań aby dane użytkowników zabezpieczone były przed nieupoważnionym dostępem, ujawnianiem lub wykorzystywaniem. Dostęp do danych osobowych użytkowników posiada ograniczona liczba pracowników Cyfrowego Polsatu S.A. i Telewizji Polsat Sp. z o.o. zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Słownik przydatnych pojęć:

Telewizja Polsat Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa; wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000388899, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; o numerze NIP:113-00-54-762; o numerze REGON: 93-01-71-612; o kapitale zakładowym w wysokości 236.946.700 złotych. Administratorem danych osobowych klientów jest Telewizja Polsat Sp. z o.o., ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 388899, NIP 1130054762, REGON 930171612, o kapitale zakładowym 236 946 700,00, W Telewizji Polsat Sp. z o.o. został wyznaczony inspektor ochrony danych – kontakt: daneosobowe@polsat.com.pl. Aktualne dane kontaktowe inspektora ochrony danych są w każdym czasie dostępne na stronie internetowej licencje.polsat.pl. Możliwy z nami jest również kontakt: e-mail: licencjesportowe@polsat.com.pl.
Dane osobowe klientów są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (,,RODO”), art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz przepisów prawa krajowego w zakresie ochrony danych osobowych. Administrator przetwarza dane osobowe klientów w celu umożliwienia im uzyskania zezwolenia na publiczne odtwarzanie 44 Gali Konferencji Sztuk Walki, która odbędzie się 9 czerwca 2018 r. w Ergo Arenie w Gdańsku („KSW 44”) oraz w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego usług własnych administratora danych i weryfikacji prawidłowości korzystania z udzielonego zezwolenia, co stanowi prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1lit. f RODO.
Copyright © Cyfrowy Polsat SA 2018
Dp logo alpha