licencje.polsat.pl

Zezwolenie na publiczne odtwarzanie LOTTO EUROVOLLEY POLAND 2017

Telewizja Polsat Sp. z o.o. dziękuje za zainteresowanie zakupem zezwolenia na publiczne odtwarzanie LOTTO EUROVOLLEY POLAND 2017.

Sprzedaż zezwoleń na publiczne odtwarzanie LOTTO EUROVOLLEY POLAND 2017 została zakończona.

Sprawdź, gdzie można obejrzeć LOTTO EUROVOLLEY POLAND 2017 na żywo (autoryzowane punkty).

Telewizja Polsat Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa; wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000388899, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; o numerze NIP:113-00-54-762; o numerze REGON: 93-01-71-612; o kapitale zakładowym w wysokości 236.946.700 złotych. Administratorem danych osobowych klientów jest Telewizja Polsat Sp. z o.o., ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 388899, NIP 1130054762, REGON 930171612, o kapitale zakładowym 236 946 700,00, W Telewizji Polsat Sp. z o.o. został wyznaczony inspektor ochrony danych – kontakt: daneosobowe@polsat.com.pl. Aktualne dane kontaktowe inspektora ochrony danych są w każdym czasie dostępne na stronie internetowej licencje.polsat.pl. Możliwy z nami jest również kontakt: e-mail: licencjesportowe@polsat.com.pl.
Dane osobowe klientów są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (,,RODO”), art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz przepisów prawa krajowego w zakresie ochrony danych osobowych. Administrator przetwarza dane osobowe klientów w celu umożliwienia im uzyskania zezwolenia na publiczne odtwarzanie 44 Gali Konferencji Sztuk Walki, która odbędzie się 9 czerwca 2018 r. w Ergo Arenie w Gdańsku („KSW 44”) oraz w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego usług własnych administratora danych i weryfikacji prawidłowości korzystania z udzielonego zezwolenia, co stanowi prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1lit. f RODO.
W imieniu Telewizji Polsat Sp. z o.o. obsługę Klienta prowadzi Cyfrowy Polsat SA z siedzibą w Warszawie.
W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z infolinią pod numerami telefonów 801 005 511 (dla połączeń z telefonów stacjonarnych) lub 222 127 115 (dla połączeń z telefonów komórkowych) lub pod adresem mailowym obslugalicencji@cyfrowypolsat.pl. (Czynne w dniach 10.08.2017r. - 18.09.2017r. w godzinach: 10:00-18:00, w dni meczowe 8:00-24:00).
*Opłata za połączenie zgodnie z taryfą operatora
Copyright © Cyfrowy Polsat SA 2018
Dp logo alpha