licencje.polsat.pl

Już 9 czerwca gala KSW 44. Odtwarzaj galę w restauracji, barze, hotelu

Telewizja Polsat Sp. z o.o. dziękuje za zainteresowanie zakupem zezwolenia na publiczne odtwarzanie gali KSW 44

Sprzedaż zezwoleń na publiczne odtwarzanie gali KSW 44 została zakończona.

Sprawdź, gdzie można obejrzeć KSW 44 na żywo (autoryzowane punkty).

Telewizja Polsat Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa; wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000388899, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; o numerze NIP:113-00-54-762; o numerze REGON: 93-01-71-612; o kapitale zakładowym w wysokości 236.946.700 złotych. Administratorem danych osobowych klientów jest Telewizja Polsat Sp. z o.o., ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 388899, NIP 1130054762, REGON 930171612, o kapitale zakładowym 236 946 700,00, W Telewizji Polsat Sp. z o.o. został wyznaczony inspektor ochrony danych – kontakt: daneosobowe@polsat.com.pl. Aktualne dane kontaktowe inspektora ochrony danych są w każdym czasie dostępne na stronie internetowej licencje.polsat.pl. Możliwy z nami jest również kontakt: e-mail: licencjesportowe@polsat.com.pl.
Dane osobowe klientów są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (,,RODO”), art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz przepisów prawa krajowego w zakresie ochrony danych osobowych. Administrator przetwarza dane osobowe klientów w celu umożliwienia im uzyskania zezwolenia na publiczne odtwarzanie 44 Gali Konferencji Sztuk Walki, która odbędzie się 9 czerwca 2018 r. w Ergo Arenie w Gdańsku („KSW 44”) oraz w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego usług własnych administratora danych i weryfikacji prawidłowości korzystania z udzielonego zezwolenia, co stanowi prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1lit. f RODO.
Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych klientów podmiotom, których usługi są niezbędne do wykonania umowy, tj. dostawcom aplikacji sprzedażowej, operatorom płatności, podmiotom obsługującym wysyłkę korespondencji, weryfikującym prawidłowość korzystania z zezwolenia czy firmom kurierskim dostarczającym dekodery oraz podmiotom prowadzącym analitykę skuteczności kampanii reklamowej Telewizji Polsat. Dane osobowe klientów będą przetwarzane do momentu usunięcia przez klientów konta w aplikacji oraz dla celów rozliczenia wykonania umowy przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego. Klientowi przysługuje prawo żądania od Telewizji Polsat dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Klientowi przysługuje także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych oraz przeniesienia danych. W przypadku żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych korzystanie przez klienta z aplikacji sprzedażowej – w zależności od zakresu żądania - może okazać się niemożliwe. Dane Klienta zostaną usunięte w najkrótszym możliwym terminie, nie dłuższym niż 30 dni. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawie ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Podanie przez Klienta danych osobowych, adekwatnie do treści Regulaminu i Umowy, jest warunkiem uzyskania zezwolenia na publiczne odtwarzanie KSW 44. Konsekwencją braku ich podania jest brak możliwości uzyskania zezwolenia na publiczne odtwarzanie KSW 44. Dane osobowe klienta są profilowane poprzez ocenę jego sposobu korzystania z aplikacji, reakcje na różne warianty stylistyki aplikacji, ustawień i aktywności w aplikacji. W wyniku prowadzonej oceny administrator uzyska możliwość przedstawienia klientowi adekwatnej do jego preferencji oferty zakupu zezwolenia na publiczne odtwarzanie.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod adresem mailowym licencjesportowe@polsat.com.pl. (Kontakt możliwy w dniach 28.05.2018r. - 22.06.2018r., od poniedziałku do piątku, w godzinach: 09:00 - 17:00, w dzień gali 10:00 do zakończenia transmisji z gali KSW 44).
Copyright © Cyfrowy Polsat SA 2018
Dp logo alpha